ma t/m vr 09:00u - 17:00u
Alles voor je stedentrip naar London!

Reis- en boekingsvoorwaarden

Geldend voor alle boekingen vanaf 1 september 2017. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 1. INLEIDING
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (reis-)overeenkomsten in de zin der wet die de reisorganisatie sluit met één of meerdere reizigers, waaronder ook wordt verstaan alle diensten en producten die de reisorganisatie voor haar rekening neemt of aanbiedt.
1.2 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de hoofdboeker van het aanbod van de reisorganisatie inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden.
1.3 Alle bevoegdheden voor de reisorganisatie en haar personeel gelden ook voor alle bij de uitvoering betrokken dienstverleners.
1.4 Onder reiziger wordt naast de hoofdboeker ook alle door de hoofdboeker aangemelde medereizigers verstaan.

ARTIKEL 2. INFORMATIE DOOR DE REIZIGER
2.1 De hoofdboeker verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent de door hem of haar aangemelde reiziger(s) die van belang kunnen zijn voor het sluiten en/of de uitvoering van de overeenkomst, waaronder de lichamelijke en geestelijke toestand van alle reizigers alsmede de hoedanigheid en samenstelling van de groep.
2.2 Indien de reiziger(s) in zijn of haar informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de reiziger(s) door of namens de reisorganisatie van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten en/of extra kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3. INFORMATIE DOOR DE REISORGANISATIE
3.1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt de reisorganisatie de wettelijke voorgeschreven informatie aan de hoofdboeker. Indien de aangeboden reis is opgenomen in een (internet) publicatie van de reisorganisatie dan maken de hierin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst.
3.2 De reisorganisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.

ARTIKEL 4. HERROEPING DOOR DE REISORGANISATIE
4.1 Het aanbod van de reisorganisatie is vrijblijvend en kan zo nodig door deze, ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door de reisorganisatie, worden herroepen.
4.2 Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisatie niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.

ARTIKEL 5. BETALING
5.1 De betaling van de reissom moet direct voldaan worden bij het aangaan van de overeenkomst en dient binnen 48 uur op de rekening van de reisorganisatie te zijn bijgeschreven. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele reissom.
5.2 De reiziger die niet op het door de reisorganisatie vermelde tijdstip zijn financiële verplichtingen heeft voldaan is van rechtswege in verzuim. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisatie en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. Dit ontslaat de hoofdboeker niet van de financiële verplichtingen die de hoofdboeker is aangegaan met de reisorganisatie.
5.3 De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is de reiziger na aanmaning gehouden tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 6. REIS- EN GRENSDOCUMENTEN
6.1 De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig reisdocument in de vorm van een Europese identiteitskaart of paspoort. Een rijbewijs of verblijfsdocument is geen geldig reisdocument.
6.2 Je bent verplicht het geldige reisdocument ten alle tijden te kunnen overhandigen aan een overheidsinstantie, de reisorganisatie of een bij de uitvoering betrokken dienstverlener. De reiziger is verplicht vooraf te controleren of de reiziger het reisdocument bij zich heeft, deze nog geldig is en of die niet al eens als vermist of gestolen is opgegeven.
6.3 De reiziger met geen Europese nationaliteit is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot visa, deze te verkrijgen en tevens tijdig voor vertrek na de te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

ARTIKEL 7. MINDERJARIGE REIZIGERS
7.1 Er geldt geen leeftijdsgrens voor onze reizen. Voor alleenreizende kinderen (zijnde kinderen zonder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder), ouders die zonder hun (ex)partner reizen met een minderjarig kind of personen die geen ouderlijk gezag hebben over de kinderen en de kinderen de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
1. Kinderen tot 15 jaar worden niet geaccepteerd zonder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder. Kinderen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar kunnen (eventueel) alleen reizen.
2. Je bent verplicht een schriftelijke bevestiging, doormiddel van een ingevuld formulier ‘Toestemming reizen met minderjarig kind naar het buitenland’, te kunnen overleggen getekend door beide ouder(s) of voogd(en).
3. Eén van de ouder(s) of voogd(en) moet de kinderen afzetten op de opstapplaats.
7.2 Wanneer de schriftelijke bevestiging niet aanwezig is dan voldoet de reiziger niet aan het bij zich hebben van (voldoende lang) geldige reis- en grensdocumenten.
7.3 Door het maken van de boeking verklaart een minderjarige reiziger en/of zijn meerderjarige begeleider toestemming te hebben gekregen van beide ouder(s) en/of voogd(en).
7.4 Er wordt naar beste weten en kunnen zorg gedragen door de reisorganisatie voor de begeleiding van en naar het vervoersmiddel bij minderjarige kinderen. De reisorganisatie is nimmer aansprakelijk wanneer minderjarige reizigers niet tijdig aanwezig zijn.

ARTIKEL 8. BAGAGE
8.1 Eén stuks ruimbagage (maximaal 20 kilo) en één stuks handbagage per reiziger is toegestaan, tenzij anders vermeld staat op de boekingsbevestiging.
8.2 Alle hand- en ruimbagage dient voorzien te zijn van een bagagelabel met de naam, het adres en het telefoonnummer van de reiziger.
8.3 De reiziger is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn bagage. Het in het vervoersmiddel, in een bagagedepot en/of anderszins onbeheerd achterlaten van de bagage is altijd op eigen risico. De reisorganisatie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal van je bagage.
8.4 De reisorganisatie kan altijd het vervoer van elk voorwerp weigeren wanneer zij deze maatregel als redelijk achten. Hiervoor is geen opgave van een reden noodzakelijk.
8.5 De reiziger dient altijd aanwezig te zijn bij controles door de douane en/of andere overheidsinstanties van (vertraagde en/of niet vertraagde) bagage en zal alle gevraagde medewerking daaraan verlenen. De reisorganisatie is nimmer aansprakelijk jegens de reiziger voor de door reiziger meegebrachte bagage alsmede voor de door hem/haar geleden schade veroorzaakt doordat de bagage niet voldoet aan de regels die de douane of andere overheidsinstantie stelt aan de inhoud van de bagage en welke voorwerpen wel en niet toegestaan zijn om mee te nemen. Indien de reisorganisatie een boete opgelegd krijgt of door derden aansprakelijk wordt gesteld door de bagage van de reiziger dan is de reiziger verplicht deze vergoeding te betalen aan de reisorganisatie.

ARTIKEL 9. OPSTAPPEN
9.1 Bij een busreis dient de reiziger minimaal 15 tot 30 minuten voor vertrek op de door reiziger of de reisorganisatie opgegeven opstapplaats aanwezig te zijn. Bij alle andere reizen (niet zijnde een busreis) geldt dat de reiziger minimaal 2 uur voor vertrek op de opstapplaats aanwezig moet zijn. De reisorganisatie of bij de reis betrokken dienstverleners vertragen de reis niet.
9.2 Wanneer de reiziger niet of niet tijdig aanwezig is dan heeft de reisorganisatie het recht de reisovereenkomst (inclusief alle bijgekochte producten, diensten en opties) te annuleren zonder recht op restitutie en/of vergoeding van eventuele geleden schade door de reiziger.
9.3 Aan de door de reisorganisatie geboden indicatietijden kunnen geen rechten worden ontleend. Hou voor de laatste wijzigingen van de tijden en het vertrekpunt altijd de website van de reisorganisatie alsmede zijn of haar Social media kanalen, je telefoon en je email in de gaten.

ARTIKEL 10. TIJDEN
10.1 De aankomsttijden op de bestemming zijn indicatief en altijd onder voorbehoud van wijzingen door bijvoorbeeld wetgeving (zoals de rij- en rusttijden), vertraging onderweg en andere onvoorziene omstandigheden.
10.2 Als reiziger kom je met onze reizen vaak vroeg aan op de opstapplaats, het vertrekpunt en/of op de bestemming. Alle winkels, attracties, openbaar vervoer en andere voorzieningen zijn dan (nog) niet altijd open of beschikbaar. Eventuele extra kosten die hierdoor worden gemaakt zijn altijd voor rekening van de reizigers.

ARTIKEL 11. RECHTEN VAN DE REIZIGER
11.1 HERROEPINGSRECHT
De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term ‘definitieve boeking’ of sprake is van één van onderstaande gevallen:
- indien de reis geboekt is via een tussenpersoon ongeacht of het definitief boeken en/of de betaling via de reisorganisatie is gelopen; of
- de reis is geboekt binnen 2 maanden voor vertrek van de reis; of
- er anderszins sprake is van een gegarandeerd vertrek op moment van boeken; of
- dit recht op enige andere wijze in de aanbieding is uitgesloten; of
- indien er sprake is van ‘cruisereizen’ en/of ‘vliegreizen’.
Alleen de hoofdboeker kan een verzoek doen tot het herroepen van de overeenkomst indienen bij de reisorganisatie.
11.2 INDEPLAATSSTELLING
11.2.1 De reiziger kan aan de reisorganisatie verzoeken zich te laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- de andere voldoet aan alle in de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
- het verzoek uiterlijk twee weken voor vertrek wordt ingediend; en
- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen deze indeplaatsstelling.
11.2.2 De hoofdboeker, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisatie voor de betaling van de reissom, de wijzigingskosten (€25,00) en de eventuele extra kosten die de reisorganisatie maakt als gevolg van de vervanging.
11.3 WIJZIGINGEN
De reiziger kan de reisorganisatie verzoeken een wijziging in zijn of haar boeking aan te brengen of de vertrekdatum te wijzigen. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- het verzoek uiterlijk één maand voor vertrek wordt ingediend; en
- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen deze wijziging.
Voor wijzigingen wordt €25,00 aan wijzigingskosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 12. ACCOMMODATIE
12.1 De reisorganisatie behoudt zich het recht voor om een ander hotel van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden als vermeld in de informatiedragers van de reisorganisatie.
12.2 De reizigers dienen de accommodatie naar beste weten en volgens normale waarden en normen te gebruiken en te onderhouden. De hoofdboeker is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het object en/of het inventaris, ongeacht of deze schade en/of het verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van de hoofdboeker, de andere reizigers of derden.
12.3 Bij ernstige misdragingen is de reisorganisatie genoodzaakt maatregelen te nemen. Voor deze maatregelen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten is de reisorganisatie niet aansprakelijk en eventuele schades zullen verhaalt worden op de hoofdboeker.

ARTIKEL 13. SPECIALE VERZOEKEN
Speciale verzoeken dienen minimaal 2 weken voor vertrek bij reisorganisatie bekend te zijn. Er kunnen geen rechten aan speciale verzoeken worden ontleend. De reisorganisatie zal zich naar beste vermogen inspannen een vooraf gedaan verzoek te honoreren, maar kan dit op voorhand niet garanderen.

ARTIKEL 14. GOED VERZEKERD OP REIS
Het is belangrijk goed verzekerd op reis te gaan! De reisorganisatie kan aan het sluiten van een overeenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reis- en annuleringsverzekering sluit of het bewijs daarvan verlangen.

ARTIKEL 15. EXTRA BEGELEIDING EN HULPBEHOEVEND
15.1 Het personeel van de reisorganisatie en bij de reis betrokken dienstverleners zijn niet bevoegd om de reiziger te assisteren bij:
- het eten;
- persoonlijke hygiëne;
- het optillen en/of dragen;
- het toedienen van medicatie en/of injecties;
- andere verzorging gerelateerde werkzaamheden.
Indien je dergelijke verzorging nodig hebt, dien je te reizen met een persoonlijke begeleider die je tijdens de reis kan assisteren.
15.2 In de vervoersmiddelen zijn geen middelen aanwezig om je te assisteren bij het aan of van boord gaan of anderszins de reiziger te ondersteunen tijdens de reis. Je dient zelfstandig te kunnen in- en uitstappen.

ARTIKEL 16. EXTRA TOESLAGEN
De reisorganisatie behoudt zich het recht voor om onvoorziene heffingen, belastingen, kosten en/of toeslagen die worden geheven door de overheid, door brandstofverhogingen en/of door bij de uitvoering betrokken dienstverleners afzonderlijk aan de reiziger(s) in rekening te brengen of dan wel (na aankoop van de ticket) na te heffen. De extra heffing is nooit hoger dan de stijging van het belastingtarief of maximaal €25,- per reiziger.

ARTIKEL 17. WETTELIJKE BEPALINGEN
17.1 Indien de reiziger de toegang tot een land wordt geweigerd dient de reiziger alle kosten en boetes te betalen die aan de reisorganisatie en/of bij de uitvoering betrokken dienstverleners opgelegd worden door de (plaatselijke) overheidsinstanties.
17.2 De reiziger dient het van toepassing zijnde tarief te betalen indien de reisorganisatie, eventueel op last van de (lokale) overheid, de reiziger dient terug te vervoeren naar de plaats van vertrek of elders. Er is geen recht op restitutie (van een deel) van de reissom als de reiziger de toegang tot een land wordt geweigerd.
17.3 De Reiziger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke bepalingen (wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten en reisvoorschriften) die in een land gelden. De reisorganisatie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat de reiziger deze bepalingen niet naleeft.

ARTIKEL 18. VERBODEN TIJDENS DE REIS
De volgende zaken zijn verboden tijdens de reis:
1. Het drinken van alcoholische dranken die door de reiziger(s) zelf zijn meegebracht. De reisorganisatie mag het serveren van alcoholische dranken aan de reiziger(s) beperken en/of stopzetten zonder opgave van reden; en
2. Enig soort van drugs mee te brengen en/of te gebruiken; en
3. Te roken in het voertuig of een gebouw, wat tevens omvat het roken van een elektronisch sigaret of ander kunstmatige vorm van roken.

ARTIKEL 19. RECHT OP WEIGEREN REIZIGER(S)
De reisorganisatie heeft het recht om de reiziger (verdere) deelname aan de reis uit te sluiten wanneer er sprake is van:
1. het niet voldaan aan de betalingsverplichting;
2. de reis is geboekt met een ongeldige voucher, kortingscode of waardebon;
3. de gegevens van de reiziger(s) niet compleet zijn of de reiziger(s) niet voldaan aan de informatieplicht van de reiziger;
4. geen (voldoende lang) geldig reis- en/of grensdocument aanwezig is, waaronder eventuele visa en schriftelijke bevestiging bij minderjarige reizigers;
5. de reiziger de toegang tot een land ontzegd wordt of zich niet houden aan het naleven van de wettelijke bepalingen van het land;
6. om reden van orde en veiligheid of indien, naar redelijk oordeel deze maatregel noodzakelijk is, omdat:
- het gedrag ongepast is of het gedrag ongemak veroorzaakt en/of aanstootgevend is tegenover één of meerdere andere reizigers;
- de reiziger niet de redelijke instructies heeft nageleefd van het aanwezige personeel om een veilige, efficiënte en comfortabel vervoer voor alle reizigers te verzekeren;
- de toestand en/of het gedrag van de reiziger een of meerdere personen, eigendommen of het vervoersmiddel zelf in gevaar brengt of dreigt te brengen;
- de reiziger de bemanning hindert bij het uitoefenen van haar taak;
- het gedrag voor onrust zorgt;
- het gedrag op andere wijze niet aanvaardbaar is.
In de genoemde situaties kan het personeel maatregelen treffen die hij of zij noodzakelijk acht om voorzetting van dit gedrag te voorkomen.

ARTIKEL 20. ANNULERING
20.1 De reisorganisatie behoudt zich het recht voor om een reis te annuleren in het geval van onvoldoende deelnemers aan de reis, niet kunnen verkrijgen van (een deel van) het vervoer en/of de overnachtingen tegen een voor de reisorganisatie aanvaardbaar tarief alsmede wanneer de veiligheid van de reizigers niet gewaarborgd kan worden of er sprake is van een negatief reisadvies voor de bestemming.
20.2 In het geval van een annulering door de reiziger of de reisorganisatie zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:
Bij annulering door de Reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:
- Bij annulering tot 90 dagen voor vertrek: 25% van de reissom.
- Bij annulering tussen 90 dagen tot 60 dagen voor vertrek: 30% van de reissom.
- Bij annulering tussen 60 dagen tot 45 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
- Bij annulering tussen 45 dagen tot 30 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
- Bij annulering korter dan 30 dagen voor vertrek of na vertrek: 100% van de reissom.
- Bij annulering van een boeking gemaakt met een voucher: 100% van de waarde van de voucher.
- Bij annulering van reizen zijnde vliegreizen, ferryreizen en treinreizen: 100% van de reissom.
Bij annulering door de reisorganisatie is deze de volgende bedragen verschuldigd:
- Wanneer de boeking direct bij de reisorganisatie is geplaatst: 100% van de reissom.
- Wanneer de boeking direct bij de reisorganisatie is geplaatst, maar geannuleerd wordt in verband met veiligheidsredenen: uitsluitend keuze voor een nieuwe reisdatum.
- Wanneer de boeking is geplaatst met een vouchercode: uitsluitend keuze voor een nieuwe reisdatum.
20.3 De reserveringskosten en eventuele andere opties en toeslagen bij het maken van een boeking alsmede eventuele gevolgschade als gevolg van de annulering worden niet vergoedt door de reisorganisatie en zijn altijd voor eigen rekening.

ARTIKEL 21. WIJZIGINGEN DOOR DE REISORGANISATIE
21.1 De reisorganisatie kan de overeenkomst slechts wijzigen wegens gewichtige omstandigheden die hij de reiziger onverwijld meedeelt. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
21.2 De reisorganisatie heeft het recht een deel van de reis te vervangen door een vergelijkbaar alternatief.
21.3 Het kan voorkomen dat geplande excursies en/of onderdelen komen te vervallen of gewijzigd worden wegens weersomstandigheden, verkeersomstandigheden, overmacht of nationale en/of religieuze feestdagen. Ook kan het voorkomen dat plaatselijke autoriteiten bepaalde bezienswaardigheden onaangekondigd sluiten. De reisorganisatie kan hiervoor geen verantwoording aanvaarden.

ARTIKEL 22. HULP EN BIJSTAND
22.1 De reisorganisatie is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisatie indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst de reisorganisatie is toe te rekenen.
22.2 Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisatie tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van de reisorganisatie kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
22.3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisatie zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisatie bestaat deze o.a. uit de extra inzet van mankracht en voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijfs- en repatriëringskosten.

ARTIKEL 23. KLACHTEN
Mocht je onverhoopt een klacht hebben, maak die dan direct kenbaar. Dit dien je op de volgende wijze te doen:
TIJDENS DE REIS
23.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich, in deze volgorde, melden bij:
1. de betrokken dienstverlener;
2. de reisleiding of chauffeur, als deze niet aanwezig of bereikbaar is;
3. de reisorganisatie.
23.2 Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven of afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisatie.
NA DE REIS
23.3 Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, middels een aangetekend schrijven of email worden ingediend bij de reisorganisatie.
23.4 Indien de reiziger de klacht niet tijdens de reis heeft gemeld waardoor de reisorganisatie de klacht niet heeft kunnen verhelpen of niet correct of niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen en komt eventuele recht op schadevergoeding te vervallen.
23.5 De reisorganisatie zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

ARTIKEL 24. AANSPRAKELIJKHEID REISORGANISSATIE
24.1 De aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt, is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de reisorganisatie. In dat geval geldt de maximale dekking van de door de reisorganisatie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
24.2 De reisorganisatie is niet aansprakelijk indien de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een door hem of haar afgesloten verzekering.
24.3 Aan eventueel door of namens de reisorganisatie geboden hulp of verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De reisorganisatie is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door de geboden hulp bij of verstrekte informatie aan de reiziger.

ARTIKEL 25. MACHTIGING PERSOONSGEGEVENS
De reiziger machtigt de reisorganisatie om alle persoonsgegevens te bewaren die aan reisorganisatie zijn verstrekt bij het maken van de boeking en deze persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken.

ARTIKEL 26. NIET VOLDOEN AAN VOORWAARDEN
Wanneer de reiziger niet voldoet aan één of meerdere voorwaarden dan is de reiziger aansprakelijk voor alle geleden schade, met inbegrip van eventuele vorderingen en boetes van derden en overheidsinstanties. De reisorganisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor geleden schade door de reiziger en/of restitutie van de reissom als gevolg van het uitoefenen van de in deze voorwaarden gegeven bevoegdheden of als de reiziger niet voldoet aan de voorwaarden.